Ingredients
Pepperoni, oregano, mozzarella cheese, parmesan cheese, marinated pepper, tomato sauce
Chorizo, cherry tomatoes, olives, tomato sauce, mozzarella cheese
Smoked chicken fillet, white cheese, corn, melted cheese, pickles, tomato sauce, mozzarella cheese
Ham, mushrooms, red onion, olives, tomato sauce, mozzarella cheese
Smoked chicken fillet, corn, melted cheese, olives, mushrooms, tomato sauce, mozzarella cheese